Metodikem prevence je Mgr. Ivana Dernerová.

Metodické a koordinační činnosti


 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci patologických jevů a dalších projevů rizikového chování
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samospráv, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
 • Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence, jím navrhováná opatření


Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, předávání informací o realizovaných preventivních programech školy


Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště/ ve spolupráci s třídními učiteli/
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou, případně specializovanými školskými zařízeními.

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:13)