Je podřízen řediteli školy, je členem poradenského pracoviště.

Od 1. 9. 2020 není pozice obsazena.
Koordinuje:

 • Psychologické poradenství ve škole
 • Pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání


Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele a žáků
  • Na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
  • Pomáhá při zpracování krizové situace
  • Pomáhá řešit žákům osobní problémy
  • Pomáhá při řešení potíží a problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd
  • Je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
  • Organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků
  • Vede předškolácké skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Preventivní činnosti
  • Screening v prvních třídách – vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
  • Pracuje na rozvoji percepčních dovedností ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • Zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
  • Při zjišťování klimatu na 2. stupni spolupracuje se školním metodikem prevence
  • Na zakázku dlouhodobě pracuje s třídními kolektivy
  • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
 • Osvětová činnost
  • Účastní se pracovních porad pedagogického sboru a podílí se na jejich přípravě

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:13)