Je podřízen řediteli školy. Výchovnou poradkyní naší školy je Mgr. Lenka Pražanová.

Koordinuje: pedagogicko-psychologické poradenství ve škole


 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště s vedením školy a ostatními pedagogy
 • Spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, kurátorem a orgány sociálně právní ochrany
 • Vytváření IVP pro integrované žáky/ spolupráce se spec. pedagogem/
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

Zajišťuje:

 • evidenci zpráv z vyšetření poradenských pracovišť
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • vytváření databáze vyšetřených žáků sloužící vyučujícím vyšetřených žáků a vede aktualizovaný přehled vyšetřených a integrovaných žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – prevence záškoláctví
  • evidence neomluvené absence
  • projednávání případů s TU, ZZ, přijetí opatření
  • sledování žáků s omluvenou absencí nad 100 hodin
  • projednávání, návrhy opatření

Specifické činnosti:

 • společně s TU sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky
  • sleduje také neprospívající žáky, hledá příčiny jejich neprospěchu a navrhuje řešení
  • pomáhá řešit konfliktní situace učitel – rodič, učitel – žák, žák – žák
  • se školním metodikem prevence pomáhá řešit aktuální problémy třídních kolektivů, a projevy šikany
  • podílí se na realizaci projektu MPP
  • vede administrativu své činnosti, dokumentaci jednání a konzultací
 • projednává IVP s TU a zákonnými zástupci, dále také podle potřeby s pověřeným pracovníkem ped.-psych. poradny
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:12)