CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004177

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj přírodních věd, technických a řemeslných oborů, digitální technologie a komunikaci v cizím jazyce pro žáky ZŠ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.


Projekt řeší prostorovou nedostatečnost budovy školy tím, že budou vybodovány 2 chybějící odborné učebny pro přírodovědné a polytechnické předměty (fyzika, přírodověda, botanika, zoologie, biologie člověka, geologie a ekologická výchova, chemie, zeměpis, pracovní výchova), 1 učebna pro cizí jazyky, 1 prostorná odborná učebna pro výuku IT. Dále budou v rámci projektu vybudovány prostory pro práci s dětmi integrovanými do běžného vzdělávacího proudu (zázemí pro školní poradenské pracoviště a intervenční místnosti pro potřebu individuální práci žáka s asistentem, popř. s učitelem v krizových situacích během výuky). Pro všechny tyto nové výukové prostory rovněž vzniknou skladovací místnosti pro pomůcky a potřeby k výuce a také přípravné místnosti pro učitele výše uvedených předmětů (například pro přípravu chemických pokusů, fyzikálních měření a pokusů, pro přípravu na výuku pracovní výchovy). Rovněž vzniknou kabinety pro vyučující výše uvedených předmětů.

Výstupem projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti v celé budově prostřednictvím nového výtahu. Nově budou zbudovány bezbariérové toalety a také vstupní hala, která zajistí bezbariérový a krytý přístup do budovy školy.

Projekt „R – komplex“ je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Napsali jsme:

R - komplex aneb Riegrovka rok 2020

R – komplex aneb Riegrovka 2021

Projekt zahájen!

Aktualizováno (Středa, 10 Červen 2020 06:51)