Důležité

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Předškolák Vybíráte základní školu?

Vybíráte základní školu?

Pak Vám mohou přijít vhod odpovědi na otázky, které souvisejí se zápisem do 1. třídy, přípravou na školu a s výukou prvňáčků (aktualizováno pro zápis 2020).

Co k zápisu potřebujeme? Jak probíhá? Máme dítě nějak speciálně připravit?

Letos zápis proběhne ve středu 22. 4. 2020 od 14 do 17.30 hodin.

K zápisu musí přijít s dítětem zákonný zástupce (ne tedy jen babička, teta, plnoletý sourozenec apod.), který je povinen se prokázat občanským průkazem a také rodným listem zapisovaného dítěte. Ve formální části zápisu podá zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Po vyplnění žádosti si dítě přebírá pedagog, který posoudí dovednosti a zralost dítěte v souvislosti s nástupem do školy. Nebojte se, nejde o žádné přijímací zkoušky, vše probíhá hravou formou, povídáním, nenásilně, v klidném prostředí tak, aby se děti nebály a předvedly optimálně, co umějí. Vše trvá maximálně 20 minut. Pedagogové hned na místě rodičům sdělí, zda má dítě předpoklady k nástupu do školy, popřípadě upozorní na problémy, které zjistili a na kterých mohou rodiče do září pracovat, nebo rodiče přímo upozorní na možnost odkladu školní docházky, pokud by dítě jevilo známky nezralosti a nepřipravenosti.

Speciální příprava k zápisu opravdu není nutná, jde o zjištění nikoliv výkonu, ale dovedností, které dítě získává postupně. Hlavně je dobré děti nestrašit, nestresovat, aby nepřišly bojácné.

Pro předškoláčky a jejich rodiče jsme připravili na 25. 3. 2020 od 16 hodin předškolácké odpoledne - v několika dílničkách vytvořených ve škole si společně užijeme pohybové i výtvarné aktivity a vyzkoušíme si, jak jsme připraveni na čtení, psaní a počítání

Kterých dětí se zápis týká?

K zápisu musíte přivést dítě, které dosáhne k 31. 8. 2019 šesti let. Zapsat je možné i dítě mladší. Pokud dosáhne 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020, bude přijato po doporučujícím vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015  do konce června 2015 (tzv. pětileté děti) jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co když bude dítě v termínu zápisu nemocné?

V takovém případě přijde k zápisu zákonný zástupce a podá žádost o přijetí bez posouzení dítěte. Na tom se dohodne na místě v náhradním termínu, až bude dítě zdravé.

Musíme přijít k zápisu znovu po odkladu?

Ano, k zápisu přijďte znovu.Je nutné znovu podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Jaká je spádová oblast vaší školy?

Spádový obvod stanovuje vyhláška města a patří do něj tyto ulice: Alešova, Bezručova, Bratří Čapků, Boženy Němcové, Blanická, Havlíčkova, Horská, Chelčického, Jana Švermy, Kijevská, Lidická, Lačnovská, Lanškrounská, Malá, Mánesova, M. Kudeříkové, M. Majerové, M. Pujmanové, Neumannova, Nezvalova, Přímá, Revoluční, Rokycanova, Rooseveltova, Riegrova, Říční, Švabinského, Tovární, U Mlýnského potoka, Uzavřená, Vítězná do č.38, Želivského, Žižkova.

Čím se bude řídit přijetí dětí do první třídy?

Přijímání se řídí školským zákonem a také vyhláškou o základním vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte má právo na svobodnou volbu školy, ať už leží jeho trvalé bydliště v jejím spádovém obvodu, či nikoliv.  Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy. Kritéria pro daný školní rok zveřejňujeme před samotným zápisem na webových stránkách školy i ve škole. 

Jak se dozvím, zda bylo moje dítě na vaši školu přijato, či ne?

Seznam přijatých dětí musí škola zveřejnit, a to jak přímo v budově, tak i na internetových stránkách, tzv. dálkovým přístupem. Termín zveřejnění se dozvíte přímo u zápisu. Zde dostanete i kód, pod kterým budete Vaše dítě v seznamech hledat – nebude tedy zveřejněn jmenný seznam, proto dobře kód uschovejte.

Dostanu do ruky nějaké úřední rozhodnutí?

V případě přijetí ne. Úřední rozhodnutí je založeno ve spisu ve škole. Ovšem pokud ředitelství školy požádáte, bude Vám vydán stejnopis. V případě, že dítě přijato nebude, rozhodnutí obdržíte v tištěné podobě.

Jak je to s odkladem školní docházky?

Ředitel školy rozhoduje o odkladu školní docházky dítěte na základě žádosti zákonných zástupců, která je doložena dvěma doporučeními - doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad musí podat zákonný zástupce dítěte v době stanovené pro zápis, tzn. od 1. do 30. 4. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dozvíme se s předstihem, co bude dítě potřebovat od září do školy?

Ano. Už při zápisu se dozvíte termín červnové schůzky u  nás ve škole, na které budete moci získat informace, seznámit se s učitelem Vašeho dítěte, zkonzultovat individuální potřeby apod.

Kolik prvních tříd budete od září otvírat?

Jsme připraveni otevřít 2 první třídy, pokud se organizační úpravou uvolní prostory pro výuku.

Kdo bude v prvních třídách učit?

V prvních třídách učí vždy zkušení pedagogové, kteří působí na naší škole několik let. Od září 2020 bude prvňáčky učit některý z nich. 

Kolik hodin týdně se prvňáčci budou učit a jaké budou mít předměty?

V první třídě je možné vyučovat až 22 hodin týdně. Naši prvňáčci mají 20 hodin, a to český jazyk, matematiku, prvouku, tělocvik, výtvarnou výchovu, hudební a pracovní výchovu.

Zajímá mě, jestli se v první třídě u vás vyučuje nové písmo - Comenia Script.

Nikoliv. Učíme děti klasické písmo, na které jste zvyklí i Vy, rodiče. Nechceme dětem brát možnost psát psacím písmem a také možnost podpory a pomoci rodičů, kteří tento typ písma ovládají. Pilotní ověřování tohoto nového písma ještě není ukončeno, proto jej sice sledujeme, ale nezavádíme dříve, než bude jasné, jaké pro a  proti  tato  změna  přináší.

Učí se prvňáčci cizímu jazyku?

Cizí jazyk (angličtinu) jsme zařadili do výukového plánu povinně až od třetí třídy. Do té doby získávají děti základy mateřského jazyka (čtení, psaní) a dalších předmětů, což bývá mnohdy zásadní pro další vývoj, cizí jazyk od třetí třídy vnímáme jako optimální dobu. Nicméně děti, které budou zvládat základní předměty bez potíží, mohou navštěvovat nepovinný předmět (tzn. předmět navíc) angličtina, popřípadě kroužek angličtiny, kde jim bude hravou formou umožněno seznamovat se s jazykem. Docházka do tohoto předmětu či kroužku není povinná a rozhodně není podmínkou pro hladký vstup do povinného předmětu ve třetí třídě. Je to zkrátka něco navíc. Žák je hodnocen a známka se objeví i na vysvědčení, pokud se jedná o nepovinný předmět. Kroužek hodnocen není.

Učí se děti u vás ve škole nějakými novými, zajímavými metodami?

Naši pedagogové používají při výuce osvědčené metody, které vedou k cíli. Je samozřejmostí, že se dále vzdělávají a rozšiřují své portfolio metod, např. výuka čtení tzv. genetickou metodou, prvky metody čtení Sfumato a metoda činnostního učení. Každý vyučující používá takové metody a formy výuky pro své aktuální žáky, aby našel optimální způsob, jak dětem učivo zpřístupnit, předat. Jednoduše řečeno - učitelé použijí právě takovou metodu, která je pro dítě optimální.

Co když se mému dítěti nebude po nástupu do školy dařit?

Taková situace také může nastat.  Určitě budete v těsném kontaktu s učitelem, který Vás bude informovat o tom, jak Vaše dítě školu zvládá. Pokud by v průběhu prvního pololetí 1. třídy bylo evidentní, že dítě má značné potíže, škola navrhne návrat do mateřské školy takzvaným dodatečným odkladem. Dítě tak dostane čas na dozrání a do školy nastoupí v dalším školním roce.

Jak se staráte o děti s vadami řeči nebo speciálními vzdělávacími potřebami?

I na to myslíme – dětem, které po logopedické diagnostice potřebují nápravu řeči, pro kterou není nutný odborný lékařský dohled, poskytujeme dětem logopedickou péči s asistentkou. A dětem s poruchami učení nabízíme možnost docházky do dyslektického kroužku pod vedením zkušeného pedagoga. Od září 2016 u nás funguje školní poradenské pracoviště a dětem i rodičům poskytuje poradenství.  Ve spolupráci s poradnami a spec.ped.centry nastavujeme dětem taková podpůrná opatření, která vyrovnají jejich případný handicap ve vzdělávání.

Kam chodí děti na obědy?

Máme útulnou výdejnu obědů, které přivážíme z Internátní jídelny M Horákové. Děti si volí ze dvou jídel, a to přímo ve škole na terminálu nebo přes internetové stránky jídelny. Nyní je naše jídelnička odhlučněna a pobyt v ní je příjemnější.

Co s dětmi po vyučování?

Pokud si rodiče přejí, mohou děti zapsat do školní družiny, která má u nás tři oddělení s kapacitou 90 dětí. Přednostní umístění samozřejmě mají nejmladší žáčci. Provoz družiny je nastaven tak, aby vyhovoval potřebám rodičů. Ranní družina funguje již od 6 hodin, odpoledne končí v 16 hodin. Jedenkrát za čtrnáct dní je činnost družiny ve středu prodloužena, a to až do 17 hodin.

A co se vlastně v družině děje?

Družina není pouhé dohlídávání dětí, ale činnost se řídí vzdělávacím programem s plnohodnotnou náplní. Vychovatelky zajistí dětem nejen naobědvání, relaxaci po jídle formou čtení pohádek, ale  i aktivní činnost během odpoledne (děti mohou  navštěvovat různé kroužky v rámci družiny – keramický, aerobic, šikovné ruce, florbal, divadýlko, logopedický kroužek, volejbalová přípravka, gymnastika apod., a dále jsou pro děti v rámci školního vzdělávacího programu ŠD připravovány aktivity jako např. vycházky, bruslení, plavání, návštěvy kina, výjezdy do divadla, krmení zvířátek, spolupráce se Světlankou, karneval, povídání na různá témata, společné hry, malování, stavění a tvoření a mnoho dalšího, aby se děti zabavily a nenudily.)

Jak  mám dítě do družiny přihlásit a kdy?

Už u zápisu zjišťujeme zájem rodičů o školní družinu. Na červnové schůzce pak tento zájem potvrdíte vyplněním přihlášky. Od září pak už jenom upřesníte časy v jednotlivých dnech, kdy si dítě z družiny budete vyzvedávat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud ani po přečtení nemáte k dispozici takové informace, které jsou pro Vás důležité, můžete ještě najít odpovědi na našich webových stránkách nebo nám neváhejte napsat či zavolat. Dozvědět více se můžete i na dnech otevřených dveří, které škola každoročně pořádá.

Aktualizováno (Pátek, 21 Únor 2020 11:41)