Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Absolventské práce 2017/2018

Absolventské práce 2017/2018

Zadání absolventských prací pro školní rok 2017/2018

Smysl práce: Nabídnout žákům alternativní aktivitu k seminární práci z dějepisu, která směřuje k rozvoji komunikace, vyjadřování, schopnosti prezentovat myšlenky, názory a vědomosti před ostatními.

Aktivita podporuje komunikaci mezi žáky a vyučujícími a cílí na rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Další prvky aktivity se snaží rozvíjet schopnost žáků tvorby produktu dle přesně dané předlohy s jasně zadanými parametry, respektování termínů a forem odevzdávání výsledků, volbu vhodných výrazových a prezentačních prostředků včetně jejich efektivnosti ve smyslu účinku na publikum.

Smyslem je umožnit žákům realizovat se v oboru jejich zájmu v rámci daných pravidel s odborným vedením vyučujících. Aktivita tedy směřuje k rozvoji dovedností, které budou žákům usnadňovat studium na vyšších úrovních jejich studia. Práce je pro žáky dobrovolná.

Témata: Žáci si mohou zvolit téma vlastní. Mělo by se jednat o výklad, tedy naučné téma. Výklad jako slohový útvar patří do funkčního stylu odborného, je základem učebnic, odborných časopisů a publikací. Cílem výkladu je odborné poučení o některém tématu z oblasti vědy, techniky, hospodářství,umění. Sděluje nové poznatky a také objasňuje konkrétní jevy atd...

Pokud žáci chtějí práci zpracovat, ale nevědí, na jaké téma, mohou kontaktovat konkrétní vyučující či garanta akce a poradit se.Obecně se doporučuje zaměřit se spíše na témata konkrétní (např.: Tank Panzer IV, Příroda Svitavska, …) než na témata obecná(např.: Druhá světová válka, Příroda,…).

Zadání: Do 30. 3. 2018 se žáci zapíší se svým tématem u poradce, kterého si vyberou. Poradce musí být s tématem seznámen a musí ho schválit.

Pozn: Vyučující téma nemusí přijmout. Jestliže žák kontaktuje vyučujícího s žádostí o téma a to bude schváleno, zapíše vyučující žáka a téma do tabulky na S:\Dokumenty-skola\Učitel\Projekty akce exkurze\Absolventské práce\zapsaná témata.xls. Alternativně lze formou emailu nahlásit žáka a téma garantovi akce a ten vše zapíše do tabulky.

Zpracování: Hlavním předmětem práce je prezentace tématu před publikem v rozsahu 5 min s tolerancí 0,5 min. Při prezentaci lze využít podpůrné prostředky. Například prezentaci promítanou na dataprojektoru,promítané fotky, představený exponát, figuranty předvádějící nějakou činnost apod.

Nezbytnou součástí práce je dokument obsahující informace o žákovi a zvoleném tématu. Forma dokumentu je přesně dána a měla by odpovídat vzoru. Pro usnadnění lze stáhnout z webu školy šablonu dokumentu. Dokument bude kromě jména a příjmení žáka obsahovat název tématu, konkrétní informaci co si vybral, tedy v čem téma spočívá a proč si ho vybral, případně za jakým účelem. Součástí dokumentu bude anotace,tedy text stručně charakterizující obsah dokumentu v našem případě prezentované práce.

Práce by se měla snažit svou formou zaujmout posluchače. Je tedy vhodné využít podpůrných prostředků. Prezentace na dataprojektoru by ovšem měla také tak vypadat. Není příliš vhodné, aby prezentace obsahovala množství textu a malých nekvalitních obrázků. Prezentace slouží jako doplněk hovoru a tvoří pouze podpůrný prostředek. Hlavní sledovaný jev je komplexní projev žáka.Rovněž lze použít nějaký exponát – předmět (model tanku, lodě, stavby…), který může sloužit jako popisovaný model apod. Podobně může posloužit figurant, který bude předvádět něco staticky (oblečení, make up, …) nebo dynamicky (bojové umění, hra, sport, činnost, …).

Veškeré dokumenty budou odevzdány elektronicky (anotace, použité prezentace, …) ve formě textových souborů formátu doc, docx, txt, rtf, odt nebo pdf. V případě prezentací se bude jednat o formáty ppt (nikoliv pps), pptx nebo odp. Jestliže chce žák využít jiné formáty souborů, musí se předem domluvit s garantem akce (p. Lešinger), jestli bude formát přijat.

Úloha poradce: Metodické vedení při zpracování. Poradce schvaluje téma a obsah práce. On rozhoduje, jestli se stane poradcem daného tématu nebo ne. Poradce v pravidelných intervalech kontroluje, zda žák na práci pracuje. V případě zjištění nulového postupu práce nebo chybného směřování práce, bude žák vyškrtnut ze seznamu. Poradce schvaluje hotovou práci. V případě, že ji neschválí, nebude tato prezentována. Žák by měl tedy chodit k poradci na konzultace a seznamovat jej s postupem práce.

Termín vypracování: 25. 5. 2018 by měla být anotace uložená na síti v konečné verzi, včetně případných prezentací a ostatních dokumentů. Po tomto datu nebude možné práce dále upravovat. Žáci, kteří neuloží práci k tomuto datu, budou vyškrtnuti ze seznamu!


  • Umístění prací: L:\pracovni\Absolventsképráce 17-18

  • Název souboru bude obsahovat příjmení, jméno a téma práce v tomto formátu:

    Př.: novák jan –počítače ve vesmíru.docx

Prezentace prací : 1. 6. 2018 proběhne vlastní prezentace tématu, které si žák vybral a zpracoval do formy vhodné k prezentaci. Žák bude v rámci prezentace seznamovat porotu a publikum se svým tématem za podpory prostředků, které si vybral. Prezentace proběhne po šerpování prvňáků (začátek 10:00 hod.). Nejméně 2 pracovní dny před prezentací si musejí žáci domluvit formu prezentace s garantem akce (p.Lešinger) a vyzkoušet prezentaci na dataprojektoru, který na základě toho připraví technické prostředky. Vyzkoušení lze provést rovněž prostřednictvím poradce práce v učebně hudební výchovy vedle jídelny, kde bude prezentace probíhat. Tato část je nutná, protože minimalizuje případné problémy vzniklé typem použité techniky případně souborových formátů. V žádném případě se žákům nedoporučuje nechat první testy až na samotnou prezentaci před publikem.

Délka samotné prezentace je omezena na 5 minut. Povolená tolerance je 0,5 min. Po uplynutí časového limitu bude prezentace žáka přerušena. Je tedy nutné mít práci připravenou přesně na stanovený čas.

Ohodnocení,odměna: Absolventský certifikát, zproštění povinnosti odevzdat seminární práci z dějepisu.

Pravidla zpracování práce : Dokument popisující práci by měl odpovídat pravidlům níže.

  • Závazná titulní strana
  • Písmo 12, nastavení okrajů na 2,5 cm, papír formátu A4.
  • Uvést zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

Parametry titulní strany: Musí obsahovat školu, jméno autora, název a druh práce, jméno vedoucího práce a školní rok, v němž byla práce prezentována.

Další strana bude obsahovat tyto informace: proč jsem si téma vybral (Důvod výběru tématu), stručné shrnutí obsahu tématu (Anotace), osnova žákova vystoupení (Osnova), zdroje informací (Použitá literatura).

Přesnou podobu udává vzor, který je přístupný rovně jako šablona pro nejpoužívanější textové editory.


Pro usnadnění tvorby dokumentu s popisem práce (anotace) můžete využít již hotové šablony dokumentu:

Šablona MS Word 2003

Šablona MS Word 2010

Šablona OO Writer 3


Aktualizováno (Úterý, 20 Březen 2018 14:09)