Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního metodika prevence

Pracovní náplň školního metodika prevence


Metodické a koordinační činnosti


 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci patologických jevů a dalších projevů rizikového chování
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samospráv, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
 • Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence, jím navrhováná opatření


Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, předávání informací o realizovaných preventivních programech školy


Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště/ ve spolupráci s třídními učiteli/
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou, případně specializovanými školskými zařízeními.


Aktualizováno (Úterý, 18 Říjen 2016 07:22)