Důležité

V doplňkových volbách do školské rady byl 28. 11. 2019 volen 1 zástupce za zákonné zástupce. Volební účast byla 37,82 %, zvolenou kandidátkou se stala paní Iveta Cupalová, která obdržela 55 hlasů a která se stane na zbytek volebního období šk. rady její členkou. Řádné volby všech členů ŠR proběhnou za rok na podzim pro další tříleté období.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.


Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního metodika prevence

Pracovní náplň školního metodika prevence


Metodické a koordinační činnosti


 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci patologických jevů a dalších projevů rizikového chování
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samospráv, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
 • Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence, jím navrhováná opatření


Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, předávání informací o realizovaných preventivních programech školy


Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště/ ve spolupráci s třídními učiteli/
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou, případně specializovanými školskými zařízeními.


Aktualizováno (Úterý, 18 Říjen 2016 07:22)