Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního metodika prevence

Pracovní náplň školního metodika prevence

Metodikem prevence je Mgr. Ivana Dernerová.

Metodické a koordinační činnosti


 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci patologických jevů a dalších projevů rizikového chování
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samospráv, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
 • Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence, jím navrhováná opatření


Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, předávání informací o realizovaných preventivních programech školy


Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, těmto žákům a jejich zákonným zástupcům případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště/ ve spolupráci s třídními učiteli/
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou, případně specializovanými školskými zařízeními.

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:13)