Důležité

V doplňkových volbách do školské rady byl 28. 11. 2019 volen 1 zástupce za zákonné zástupce. Volební účast byla 37,82 %, zvolenou kandidátkou se stala paní Iveta Cupalová, která obdržela 55 hlasů a která se stane na zbytek volebního období šk. rady její členkou. Řádné volby všech členů ŠR proběhnou za rok na podzim pro další tříleté období.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.


Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa

Je podřízen řediteli školy, je členem poradenského pracoviště.


Koordinuje:

 • Psychologické poradenství ve škole
 • Pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

 

Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele a žáků
  • Na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
  • Pomáhá při zpracování krizové situace
  • Pomáhá řešit žákům osobní problémy
  • Pomáhá při řešení potíží a problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd
  • Je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
  • Organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků
  • Vede předškolácké skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Preventivní činnosti
  • Screening v prvních třídách – vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
  • Pracuje na rozvoji percepčních dovedností ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • Zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
  • Při zjišťování klimatu na 2. stupni spolupracuje se školním metodikem prevence
  • Na zakázku dlouhodobě pracuje s třídními kolektivy
  • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
 • Osvětová činnost
  • Účastní se pracovních porad pedagogického sboru a podílí se na jejich přípravě