Home Poradenství Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • Je členem školního poradenského pracoviště
 • Je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště


Koordinuje

 • Speciální poradenství ve škole
 • Vytváření IVP pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. Stupni, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • Vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka


Samostatně zajišťuje

 • Speciálně pedagogické diagnostické činnosti a vzdělávací činnosti
 • Individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci
 • Návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
 • Poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti spec. pedagogiky, pomáhá ped. pracovníkům při jejich aplikaci
 • Na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se spec. vzdělávacími potřebami
 • Vede knihovnu spec. pedagogiky a evidenci pomůcek, zajišťuje jejich půjčování
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • Specifické činnosti:
  • aktivně se účastní zápisu budoucích prvňáčků
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro žáky neúspěšné ve škole
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradce sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
  • vede administrativu své činnosti – dokumentaci řešených případů, evidenci konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů