Důležité

V doplňkových volbách do školské rady byl 28. 11. 2019 volen 1 zástupce za zákonné zástupce. Volební účast byla 37,82 %, zvolenou kandidátkou se stala paní Iveta Cupalová, která obdržela 55 hlasů a která se stane na zbytek volebního období šk. rady její členkou. Řádné volby všech členů ŠR proběhnou za rok na podzim pro další tříleté období.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.


Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • Je členem školního poradenského pracoviště
 • Je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště
 • Od září 2018 není tato pozice na naší škole obsazena z finančních důvodů. Doufáme, že je tato situace dočasná.

 

 

 

Koordinuje

 • Speciální poradenství ve škole
 • Vytváření IVP pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. Stupni, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • Vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka


Samostatně zajišťuje

 • Speciálně pedagogické diagnostické činnosti a vzdělávací činnosti
 • Individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci
 • Návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
 • Poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti spec. pedagogiky, pomáhá ped. pracovníkům při jejich aplikaci
 • Na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se spec. vzdělávacími potřebami
 • Vede knihovnu spec. pedagogiky a evidenci pomůcek, zajišťuje jejich půjčování
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • Specifické činnosti:
  • aktivně se účastní zápisu budoucích prvňáčků
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro žáky neúspěšné ve škole
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradce sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
  • vede administrativu své činnosti – dokumentaci řešených případů, evidenci konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů

Aktualizováno (Úterý, 02 Duben 2019 18:56)