Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • Je členem školního poradenského pracoviště
 • Je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště


Koordinuje

 • Speciální poradenství ve škole
 • Vytváření IVP pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. Stupni, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • Vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka


Samostatně zajišťuje

 • Speciálně pedagogické diagnostické činnosti a vzdělávací činnosti
 • Individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci
 • Návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
 • Poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti spec. pedagogiky, pomáhá ped. pracovníkům při jejich aplikaci
 • Na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se spec. vzdělávacími potřebami
 • Vede knihovnu spec. pedagogiky a evidenci pomůcek, zajišťuje jejich půjčování
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • Specifické činnosti:
  • aktivně se účastní zápisu budoucích prvňáčků
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro žáky neúspěšné ve škole
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradce sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
  • vede administrativu své činnosti – dokumentaci řešených případů, evidenci konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů