Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň výchovného poradce

Pracovní náplň výchovného poradce

Je podřízen řediteli školy. Výchovnou poradkyní naší školy je Mgr. Lenka Pražanová.

Koordinuje: pedagogicko-psychologické poradenství ve škole


 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště s vedením školy a ostatními pedagogy
 • Spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, kurátorem a orgány sociálně právní ochrany
 • Vytváření IVP pro integrované žáky/ spolupráce se spec. pedagogem/
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

Zajišťuje:

 • evidenci zpráv z vyšetření poradenských pracovišť
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • vytváření databáze vyšetřených žáků sloužící vyučujícím vyšetřených žáků a vede aktualizovaný přehled vyšetřených a integrovaných žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – prevence záškoláctví
  • evidence neomluvené absence
  • projednávání případů s TU, ZZ, přijetí opatření
  • sledování žáků s omluvenou absencí nad 100 hodin
  • projednávání, návrhy opatření

Specifické činnosti:

 • společně s TU sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky
  • sleduje také neprospívající žáky, hledá příčiny jejich neprospěchu a navrhuje řešení
  • pomáhá řešit konfliktní situace učitel – rodič, učitel – žák, žák – žák
  • se školním metodikem prevence pomáhá řešit aktuální problémy třídních kolektivů, a projevy šikany
  • podílí se na realizaci projektu MPP
  • vede administrativu své činnosti, dokumentaci jednání a konzultací
 • projednává IVP s TU a zákonnými zástupci, dále také podle potřeby s pověřeným pracovníkem ped.-psych. poradny
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:12)