Důležité

V doplňkových volbách do školské rady byl 28. 11. 2019 volen 1 zástupce za zákonné zástupce. Volební účast byla 37,82 %, zvolenou kandidátkou se stala paní Iveta Cupalová, která obdržela 55 hlasů a která se stane na zbytek volebního období šk. rady její členkou. Řádné volby všech členů ŠR proběhnou za rok na podzim pro další tříleté období.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.


Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň výchovného poradce

Pracovní náplň výchovného poradce

Je podřízen řediteli školy.

Koordinuje: pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště s vedením školy a ostatními pedagogy
 • Spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, kurátorem a orgány sociálně právní ochrany
 • Vytváření IVP pro integrované žáky/ spolupráce se spec. pedagogem/
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

Zajišťuje:

 • evidenci zpráv z vyšetření poradenských pracovišť
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • vytváření databáze vyšetřených žáků sloužící vyučujícím vyšetřených žáků a vede aktualizovaný přehled vyšetřených a integrovaných žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – prevence záškoláctví
  • evidence neomluvené absence
  • projednávání případů s TU, ZZ, přijetí opatření
  • sledování žáků s omluvenou absencí nad 100 hodin
  • projednávání, návrhy opatření

Specifické činnosti:

 • společně s TU sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky
  • sleduje také neprospívající žáky, hledá příčiny jejich neprospěchu a navrhuje řešení
  • pomáhá řešit konfliktní situace učitel – rodič, učitel – žák, žák – žák
  • se školním metodikem prevence pomáhá řešit aktuální problémy třídních kolektivů, a projevy šikany
  • podílí se na realizaci projektu MPP
  • vede administrativu své činnosti, dokumentaci jednání a konzultací
 • projednává IVP s TU a zákonnými zástupci, dále také podle potřeby s pověřeným pracovníkem ped.-psych. poradny
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace


Aktualizováno (Pondělí, 17 Říjen 2016 08:24)