Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň výchovného poradce

Pracovní náplň výchovného poradce

Je podřízen řediteli školy.

Koordinuje: pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště s vedením školy a ostatními pedagogy
 • Spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, kurátorem a orgány sociálně právní ochrany
 • Vytváření IVP pro integrované žáky/ spolupráce se spec. pedagogem/
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

Zajišťuje:

 • evidenci zpráv z vyšetření poradenských pracovišť
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • vytváření databáze vyšetřených žáků sloužící vyučujícím vyšetřených žáků a vede aktualizovaný přehled vyšetřených a integrovaných žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – prevence záškoláctví
  • evidence neomluvené absence
  • projednávání případů s TU, ZZ, přijetí opatření
  • sledování žáků s omluvenou absencí nad 100 hodin
  • projednávání, návrhy opatření

Specifické činnosti:

 • společně s TU sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky
  • sleduje také neprospívající žáky, hledá příčiny jejich neprospěchu a navrhuje řešení
  • pomáhá řešit konfliktní situace učitel – rodič, učitel – žák, žák – žák
  • se školním metodikem prevence pomáhá řešit aktuální problémy třídních kolektivů, a projevy šikany
  • podílí se na realizaci projektu MPP
  • vede administrativu své činnosti, dokumentaci jednání a konzultací
 • projednává IVP s TU a zákonnými zástupci, dále také podle potřeby s pověřeným pracovníkem ped.-psych. poradny
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace


Aktualizováno (Pondělí, 17 Říjen 2016 08:24)