Home Poradenství Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Úvod

Změny, kterými prochází naše společnost, se odrážejí ve školním i rodinném prostředí. To vyžaduje od škol, aby byly připraveny na poskytování poradenských služeb. Proto vznikají na školách školní poradenská pracoviště.

 

Tyto změny ve společnosti s sebou přinášejí i zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby, které kladou na školy nové požadavky. Vedle tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání a profesní orientaci jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů a o podporu integrace dětí do běžných typů škol.

Úkolem tohoto pracoviště bude podpora proměny školy jako takové.

Na naší škole tedy vzniklo k 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště, které má za úkol poskytovat poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Eva Fialová - výchovná poradkyně

Členové poradenského pracoviště:

 • Mgr. Jan Richtr - školní metodik prevence
 • Ing. Mgr. Markéta Horáková - školní psycholožka
 • Ing. Miroslav Sýkora - výchovný poradce pro kariérní poradenství

 

Hlavní cíle poradenského pracoviště

 • Zkvalitnit poradenské služby ve škole
 • Podílet se na tvorbě sociálního klimatu školy
 • Ve spolupráci se subjekty školy se aktivně podílet na preventivní činnosti
 • Vytvářet programy prevence a sledovat jejich účinnost
 • Pravidelně sledovat a řešit problémy spojené se školní docházkou – vysoká absence, neomluvená absence
 • Metodickou pomocí a vytvářením podmínek zajisti péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich úspěšnou integraci
 • Věnovat péči/ dlouhodobou/neprospívajícím dětem, zároveň věnovat i patřičnou pozornost a péči nadaným žákům
 • Pravidelně spolupracovat s ostatními poradenskými zařízeními
 • Poskytovat základní služby kariérového poradenství

Aktualizováno (Čtvrtek, 06 Únor 2020 08:47)