Home Výuka K výuce Plánované úpravy školního řádu k 1. 9. 2015

Plánované úpravy školního řádu k 1. 9. 2015

Během školního roku se ukázalo, že bude nutné upravit stávající Školní řád. S předstihem Vás informujeme alespoň rámcově, o jakých změnách budeme se školskou radou jednat.

  1. Zapracujeme již pilotovaný postup využití tzv. výchovných plánů, které využíváme při jednání mezi žáky, rodiči a školou při řešení kázeňských a výchovných potíží, vložíme do něj i stanovení postupu při udělování výchovných opatření za zapomínání, které jsme rovněž ověřovali.
  2. V části Provoz a vnitřní režim školy dojde k začlenění bezpečnostních opatření, která vyplývají z metodického pokynu MŠMT a který řeší zajištění vstupu do budovy a odchodu z ní. Zde vycházíme ze zkušebního provozu, který jsme nastavili od listopadu 2014, a to takto:

Vstup do budovy

Od 6.00 do 16.00 hodin není škola přístupna volně, návštěvníci i žáci jsou povinni zazvonit na domácí zvonek a nahlásit – jméno, (žák třídu), účel návštěvy, osobu, kterou jdou navštívit.

Žáci mají přísně zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby – tzn. otvírat jim pomocí vnitřního ovládání dveří.

Vyzvedávání dětí – vyzvedávající osoba pokud možno vyčká na příchod dítěte před hlavním vstupem ve vestibulu nebo před školou, vyzvednutí  oznámí přes domácí telefon. Pokud chce při této příležitosti zároveň vstoupit do budovy, pak je povinen – stejně jako ostatní návštěvníci – svůj vstup ohlásit přes domácí telefon příslušné osobě ve škole.

V 6.00 – 7.15 hodin – vstup pro žáky a další osoby je zajištěn hlavním vchodem, vstupující použijí pro ohlášení vstupu domácí telefon na školní družinu.

Od 7.15 do 7.40 hodin kontroluje vstup do budovy hlavním vchodem školník, který koordinuje příchozí žáky (do školní družiny vpustí pouze děti, které jsou zapsány ve ŠD, nedružinové děti mohou vstoupit v tomto čase do budovy, pokud dojíždějí z obcí mimo Svitavy, další žáci mohou vstoupit pouze v případě, že oznámí účel – např. dyslektický kroužek, novináři ze školních novin, konzultace s vyučujícím apod. Ostatní žáci vyčkají do otevření zadního vstupu do šaten v 7.40 hod.)

Od 7.40 do 8.00 hodin - volný vstup do budovy a šaten zadním vchodem, který je kontrolován školníkem.

V 8.45 hodin otvírá pedagogický dozor v přízemí hlavní vchod žákům, kteří přicházejí na výuku od 8:55 hod.

Odchod z budovy

Z budovy se odchází v době od 6.00 do 16.00 hodin hlavním vchodem, který je ovládán vnitřním zvonkem. Tento zvonek používají odcházející osoby. Při odchodu (jak žáků, tak dospělých osob) je nepřípustné vpustit do budovy jinou cizí osobu, která má za povinnost svůj vstup hlásit prostřednictvím zvonku a domácího telefonu.